[1]
Davlatov N.X., Kim I.A., Erina M.V., Samiev A. A., Yusupov A. B 2020. NEW DATA ON DEVONIAN STRATIGRAPHY AND CONODONTS OF KULDZHUKTAU MOUNTAINS, UZBEKISTAN. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 9 (Nov. 2020), 9959 - 9977.