[1]
Yusupov Rustam Yunusovich., Khaidarov Botir Khaidarovich., Yusupov Valijon Rustamovich. 2020. PHYSICAL PROPERTIES OF ROCKS OF THE SOUTH-BUKANTAUSKAYA AND NORTHERN - BUKANTAUSKAYA STRUCTURAL-FORMATION SUBZONE. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 9 (Nov. 2020), 9992 - 10002.