[1]
Erdanova Sevara Anvarovna, Diyorova Nargiza Omonovna ,Tukboeva Malokhat Bakhodirovna, Kakhkhorova Shakhnoza Tourakulovna, Khakimova Dilrabo Yo’ldoshevna,Jurayeva Zamira Ishmuminovna 2021. THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGE IN MODERN SOCIETY. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 18, 08 (May 2021), 1483-1489.