(1)
Arulananth T S, Baskar M, P. Hari babu , R. Divya Sree , R.Sanjana, S.Bhavana. IR Sensor Based Obstacle Detection and Avoiding Robot. J Arch.Egyptol 2020, 17, 3328 - 3336.