(1)
Sarfaraj Shaikh, Harsh Jadhav, Ashish Gajinkar, Ishan Khare, Manan Singh. SELECTION OF ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR OPTIMIZED INTAKE MANIFOLD: A REVIEW. J Arch.Egyptol 2020, 17, 4270 - 4300.