(1)
Davlatov N.X., Kim I.A., Erina M.V., Samiev A. A., Yusupov A. B. NEW DATA ON DEVONIAN STRATIGRAPHY AND CONODONTS OF KULDZHUKTAU MOUNTAINS, UZBEKISTAN. J Arch.Egyptol 2020, 17, 9959 - 9977.