(1)
Erdanova Sevara Anvarovna, Diyorova Nargiza Omonovna ,Tukboeva Malokhat Bakhodirovna, Kakhkhorova Shakhnoza Tourakulovna, Khakimova Dilrabo Yo’ldoshevna,Jurayeva Zamira Ishmuminovna. THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGE IN MODERN SOCIETY. J Arch.Egyptol 2021, 18, 1483-1489.