(1)
Mukund. V. Koushik; Rangashree.V. Impact of Digital Marketing Strategies in Reshaping the Buying Behavior. J Arch.Egyptol 2021, 18, 316-326.