(1)
Dr Balagouda Patil; Dr. Guru Basava Aradhya S; Sateesh Kumar TK; B Sampath Kumar; M Shiva Shankar. IMPACT OF CONSUMER BEHAVIOR BASED ON STORE ATMOSPHERICS. J Arch.Egyptol 2021, 18, 480-492.