Erdanova Sevara Anvarovna, Diyorova Nargiza Omonovna ,Tukboeva Malokhat Bakhodirovna, Kakhkhorova Shakhnoza Tourakulovna, Khakimova Dilrabo Yo’ldoshevna,Jurayeva Zamira Ishmuminovna (2021) “THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGE IN MODERN SOCIETY”, PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 18(08), pp. 1483-1489. Available at: https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8954 (Accessed: 1October2023).