[1]
Dede Margo Irianto , Hana Yunansah , Tita Mulyati , Yusuf Tri Herlambang , Dadan Setiawan, “MULTILITERACY: ALTERNATIVE LEARNING MODELS TO IMPROVE ECOLOGICAL LITERACY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 9, pp. 2876 - 2886, Nov. 2020.