[1]
Arulananth T S, Baskar M, P. Hari babu , R. Divya Sree , R.Sanjana, S.Bhavana, “IR Sensor Based Obstacle Detection and Avoiding Robot”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 9, pp. 3328 - 3336, Nov. 2020.