[1]
Sarfaraj Shaikh, Harsh Jadhav, Ashish Gajinkar, Ishan Khare, Manan Singh, “SELECTION OF ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR OPTIMIZED INTAKE MANIFOLD: A REVIEW”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 9, pp. 4270 - 4300, Nov. 2020.