[1]
Davlatov N.X., Kim I.A., Erina M.V., Samiev A. A., Yusupov A. B, “NEW DATA ON DEVONIAN STRATIGRAPHY AND CONODONTS OF KULDZHUKTAU MOUNTAINS, UZBEKISTAN”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 9, pp. 9959 - 9977, Nov. 2020.