[1]
Sumera Baby, Uzma Afzal, Zeemal basharat, “PRAGMATIC ANALYSIS OF JOE BIDEN’S VICTORY SPEECH 2020”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 8, pp. 1148-1158, Nov. 2020.