[1]
Dr Balagouda Patil, Dr. Guru Basava Aradhya S, Sateesh Kumar TK, B Sampath Kumar, and M Shiva Shankar, “IMPACT OF CONSUMER BEHAVIOR BASED ON STORE ATMOSPHERICS”, J Arch.Egyptol, vol. 18, no. 09, pp. 480-492, Jul. 2021.