1.
Erdanova Sevara Anvarovna, Diyorova Nargiza Omonovna ,Tukboeva Malokhat Bakhodirovna, Kakhkhorova Shakhnoza Tourakulovna, Khakimova Dilrabo Yo’ldoshevna,Jurayeva Zamira Ishmuminovna. THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGE IN MODERN SOCIETY. J Arch.Egyptol [Internet]. 2021May12 [cited 2022Dec.4];18(08):1483-9. Available from: https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8954